Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka serwisu informacyjnego m.st. Warszawy (dalej jako "Serwis") określa zasady przetwarzania wszelkich danych o odwiedzających strony funkcjonujące pod domeną ursynow.warszawa.pl (dalej "Użytkownikach").
 2. Celem Polityki jest poinformowanie Użytkowników o aspektach:
  1. zbierania, przetwarzania oraz ochrony danych Użytkownika w Serwisie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych, tj.:
   1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016  Nr 119/1 (dalej "RODO");
   2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. Serwis posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych o Użytkowniku, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Dane o Użytkowniku mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator i Inspektor Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,.
 2. Podstawą prawną, uprawniającą Administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:
  1. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
   1. podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na jego rzecz usługi informatyczne i pocztowe,
   2. organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
   3. podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody.
  5. Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
   2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
   3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
    2. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
    3. wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
    4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
    5. dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    1. zaistnieją przyczyny związane z szczególną sytuacją,
    2. dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych;
   7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;
   8. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Pliki cookies i logi dostępowe

 1. Serwis w sposób automatyczny zbiera dane w oparciu o analizę logów dostępowych oraz dane zawarte w plikach tekstowych przechowywanych na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie wykazywanej przez niego aktywności w sieci Internet tzw. pliki cookies.
 2. Wykorzystywane pliki cookies, czy dane zapisane w logach dostępowych, nie służą do celowej identyfikacji użytkownika.
 3. Pliki cookies:
  1. są wykorzystywane w celach technicznych i bezpieczeństwa;
  2. pozwalają na parametryzację, np. zapamiętanie odwiedzin na stronie i preferencji użytkownika dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, rozmiar czcionki, układ, rozmieszczenie treści i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę ze stroną);
  3. dostarczają informacji statystycznych o ruchu użytkowników, ich aktywności oraz sposobie wykorzystania Serwisu;
  4. pozwalają na gromadzenie takich danych, jak np. adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki;
  5. nie są szkodliwe dla komputerów, czy smartfonów Użytkowników – nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Uwagi końcowe

 1. Serwis zawiera odnośniki do zewnętrznych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i przetwarzania danych obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka dotyczy tylko stron funkcjonujących w domenie ursynow.warszawa.pl
 2. Niniejsza Polityka może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym może podlegać weryfikacji celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych jak i technologicznych.