Dyrekcja

Dyrektor Szkoły – Jolanta Kubalska

Dyrektor jest organem placówki upoważnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Statut Szkoły.

Wicedyrektor – Justyna Sobota

Wicedyrektor – Dorota Maciejewska

Zakres obowiązków wicedyrektora

Kompetencje:

 • kształtuje wspólnie z dyrektorem właściwe zasady współżycia i atmosferę pracy w szkole w oparciu o zasady demokracji, poszanowania;
 • współuczestniczy w planowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły;
 • opracowuje, koryguje tygodniowy plan lekcji, organizuje zastępstwa;
 • sprawuje nadzór pedagogiczny w zakresie wyznaczonym w przydziale obowiązków;
 • nadzoruje zajęcia pozalekcyjne (koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia terapii pedagogicznej, logopedyczne);
 • hospituje zajęcia szkolne;
 • kontroluje dokumentację prowadzoną przez nauczycieli;
 • kontroluje realizację przydziałów czynności, godzin ponadwymiarowych i zastępstw;
 • sporządza dokumentację finansową godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli;
 • organizuje plan dyżurów nauczycieli i pełni nadzór nad ich realizacją.
Wprowadził: Administrator2021-11-25
Aktualizujący:Nowak Krzysztof2022-11-03
Podmiot udostępniający informację:Szkoła podstawowa nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
Liczba odwiedzin:385
Dziennik zmian strony
 • Edycja treści 2022-08-31 15:07:27
 • Edycja treści 2022-11-03 10:03:44
 • Edycja treści 2022-11-03 10:06:23
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką.