Deklaracja dostępności

Wstęp

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18 w Warszawie

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacjia storny internetowej 2021-12-16
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji 2023-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych. Strony te nie są w pełni dostępne cyfrowo.
Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwosci zmiany rozmiaru czcionki.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyforowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-16
  • Oświadczenie została ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-17

Deklarację sporządzona na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Standardowe oferowane przez przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskow-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępnośc architektoniczna

Wejście do Poradni jest oznakowane, znajduje się na ścianie frontowej od strony parkingu dla pracowników oraz osób niepełnosprawnych – podczas umawiania wizyty należy zgłosić, że potrzebny będzie wjazd na parking na czas pobytu osoby niepełnosprawnej w Poradni .

Wejście jest wyposażone w dwuskrzydłowe przeszklone drzwi i jest dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich oraz matek z dziećmi w wózkach – szerokość przejścia powyżej 90 cm, nie ma progów. Dojście piesze jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach, posiada nachylenie.

Recepcja Poradni i gabinety są umieszczone na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody zabezpieczone barierką oraz platforma / dźwig dla osób niepełnosprawnych ruchowo i osób z małymi dziećmi w wózkach.

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w Poradni. Nie ma oznaczeń brajlowskich.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na piętrze, na końcu korytarza / poczekalni dla dzieci i rodziców. W toalecie jest miejsce manewrowe, miska ustępowa jest wyposażona w poręcze. Brak systemu przyzywania.

W poczekalni znajduje się blat do przewijania małego dziecka.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Brak

Inne informacje i oświadczenia

Serwis został zrealizowany z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 oraz zgodnie ze standardami sieciowymi w tym standardem W3C.