Rejestry, ewidencje, archiwa

W Przedszkolu Nr 401 prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • Księgi inwentarzowe
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 • Ewidencja zastępstw
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 • Księga dzieci
 • Protokoły Rad Pedagogicznych
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr Upoważnień/Pełnomocnictw
 • Ewidencja czasu pracy
 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego
 • Archiwum dokumentacji przedszkola

Archiwum zakładowe Przedszkola

Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwum przedszkola ma status archiwum zakładowego tzn. służy

potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone.

Dokumentacja powstająca w przedszkolu jest  przechowywana w archiwum przedszkola, a następnie:

 • dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne jest przekazywana niezwłocznie po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego,
 • dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1, zwana dalej „dokumentacją niearchiwalną”, może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora  archiwum państwowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 marca 2015r. o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Poz. 566
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 nr 97 poz. 624 z póź. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167, poz. 1375).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46),.
Wprowadził: Administrator2021-12-28
Aktualizujący: Administrator2021-12-29
Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 401
Liczba odwiedzin:82
Dziennik zmian strony
 • Edycja treści 2021-12-29 12:07:11
Wersje archiwalne strony udostępniane po kontakcie z placówką.